Avaleht arrow Hoolekogu arrow HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 26.10.2016
HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 26.10.2016

IU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 26.10.2016


Algus: 17.00

Lõpp: 18.25


Kohal viibisid

Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Ruth Maar, Juta Ülemaantee, Kristi Linkov, Enn Veevo, Meeli Kesküla, Kalli Samorodni,Kulla Nabi, Ellen Jõhvik, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert

Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga,

Puudusid: Pille Paulus, Georg Linkov


PÄEVAKORD:

  1. Uute liikmetega tutvumine, esimehe ja protokollija valimine

  2. Rühmades nimestikulise arvu kinnitamine

  3. Jooksvad küsimused


1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollijate valimine


Seoses uue õppeaasta algusega on vaja hoolekogule valida esimees ning protokollijad.OTSUSTATI:

Hääletuse tulemusel jätkab hoolekogu esimehena Merle Ranus. Protokollijateks valiti Kulla Nabi ning Enn Veevo


2. Rühmade nimestikulise arvu kinnitamine.


Hiiu valla lasteaias on hetkeseisuga 156 last, neist Kärdlas Kalda tn majas 120 ja Kõrgessaares 36.

Kokku on 8 rühma: 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 6 aiarühma. Seaduselt tulenevalt on sõimerühmas lubatud kuni 14 last, liitrühmas 18 last ja aiarühmas 20 last, hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi. (Koolieelse lasteasutuse seadus §7).

Lasteaia direktori ettepanek on suurendada sõimerühma (Oravad) nimestikuline arv 18-ni. Rühmas on piisavalt ruumi ja personalis on lisaks ettenähtud koosseisule veel abiõpetaja. Hetkel on nõudlus 18-le lapsele.

Liitrühmade (Konnakesed, Mõmmid) kohtade arvuks soovitakse määrata 20, aiarühmadele (Kiisud, Siilid, Pääsukesed, Kalakesed) 22 ja Lepatriinude rühmale 20.


OTSUSTATI:


9 poolt- ja 1 erapooletu häälega kinnitada sõimerühma nimestikuliseks arvuks 18. Ühehäälselt kinnitada liitrühmade nimestikuliseks arvuks 20 ja aiarühmadele 22, erandina Lepatriinude rühm, mille nimestikuliseks arvuks on 20. Kristi Linkov palus protokollida oma eriarvamuse Lepatriinude rühma suhtes – see peaks jääma sobitusrühmaks, laste arvu seal ei tohi kindlasti suurendada.

Nimestikulised arvud kehtestada 2016-2017 õppeaastaks.
3. Muud küsimused

a) Küsimus: Miks ei ole Lepatriinude rühm enam sobitusrühm?


Lasteaia direktori sõnul on Hariduslike Erivajaduste lastele töös tugiisikud, samal ajal sobitusrühma pidamine ei ole otstarbekas. Rühmas on samaealised lapsed, sobitusrühma tegemine nõuaks lisaruume ja ka praeguse vanuserühma lõhkumist. Ka HEV-lastele on oluline käia samas keskkonnas, kus inimesed ei vahetu. Kristi Linkov palus protokollida oma eriarvamuse Lepatriinude rühma suhtes – see peaks jääma sobitusrühmaks, laste arvu seal ei tohi kindlasti suurendada. Hetkel jäi küll lahenduseks Lepatriinude rühmas laste arv (20), aga selle küsimuse juurde tullakse veel ka edaspidi.


b) Küsimus. Kalda tn maja keldri hallitus ja selle likvideerimise seis.


Lasteaia direktor informeeris: Keldris ei ole hallitust, peale sadevee äravoolu ehitamist on kelder püsinud kuiv: Õhuanalüüsid on tehtud, õhk on puhas.


c) Küsimus: Lasteaia kodulehele info ülespaneku kord?


Lasteaia direktor: Otsest korda ei ole. Ühise kodulehe valmimine on veninud, praegu mõlemal majal jätkuvalt oma koduleht. On asjad, mis peavad kodulehel olema, nagu kodukord, põhimäärus, arengukava, tegevuskavad, menüüd, avaldused. Järgmise nädala menüü avaldatakse reedeti, samuti info nädalasündmuste kohta. Jooksvad teated avaldatakse ajakohaselt.Lasteaia direktor tõstatas küsimuse, kas võiks rühmadesse välja panna küsitluslehed pühade ajal lasteaias viibivate laste arvu teada saamiseks ning luua selle alusel pilt sellest, kas ja mitu (valve)rühma rühma peaks olema lahti 27-30. detsembril ning talvise koolivaheaja nädalal 2.-6- jaanuaril 2017. Samuti informeeris direktor, et 27.12 kuni 4.01 vahetatakse Kalda tn maja koridori põrandakatet, mis piirab lasteaia majas liikumist ja teise korruse ruumide kasutamist.


OTSUSTATI:

Hoolekogu oli nõus küsitluslehtede paigutamisega rühmadesse. Vastuseid oodatakse 5. detsembriks ning need esitatakse Hiiu Valla valitsusele.

Ühiselt otsustati, et laste piiarvud võiksid jääda samaks, nagu eelmisel aastal – Kärdlas vähemalt 10 last ja Viskoosas vähemalt 5 last, et avada valverühm. Kui laps tabelis kohalkäivaks kirjutatud, siis kajastub see ka arvel, vaatamata sellele, et laps puudus (toidukorrad, millega on lasteaed arvestanud, tuleb tasuda)


Lasteaia direktor informeeris hoolekogu kavandatavast rahuloluküsitlusest. Küsitlusankeet on sama nii Vigri majas kui Kalda majas. Küsitlusankeeti on võimalik täita nii elektrooniliselt – link on lasteaedade kodulehel 21-25.11 kui soovi korral ka paberil. Tagasiside tulemustest antakse jõuluks kodulehe kaudu ning paberkandjal ka rühmades olevatesse kaustadesse.


OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks, tagasiside peaks jääme kodulehel kättesaadavaks, et oleks võimalus võrrelda tulevaste küsitluste tulemustega.


Lasteaia direktor soovis lapsevanematele meelde tuletada, et lapse plaanitud puudumisel lasteaiast tuleb lasteaeda teavitada. See võimaldab paremini arvestada vajaminevate toiduainete koguseid.Juhatas: Merle Ranus

Protokollis: Enn Veevo

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 14 detsember 2016 )
 
< Eelmine   Järgmine >